Hur vi använder din information

På LM Prenax värdesätter vi och anser att din personliga integritet är en allvarlig och viktig fråga och vi stöder principen om ett skyddat privatliv på internet, inom ramen för gällande svensk lagstiftning.

Denna sekretesspolicy förklarar hur vi behandlar din personliga information.

DATASKYDDSBESKRIVNING – LM Prenax kunder

Registeransvarig

LM Prenax Oy
Industrigatan 21
00510 Helsingfors
Tel. +358 (0)9 5424 6600
Fax +358 (0)9 753 3468
E-post: privacy@lminfo.com
FO-nummer: 3145274-7

Ansvarsperson för registret och/eller kontaktperson

LM Prenax Oy
Industrigatan 21
00510 Helsingfors
Tel. +358 (0)9 5424 6600

Fax +358 (0)9 753 3468
E-post: privacy@lminfo.com
FO-nummer: 3145274-7

Registrets namn

Kundregister för LM Prenax Oy

Syfte med behandlingen av personuppgifter och rättslig grund

Uppgifterna i LM Prenax Oy:s kundregister används för att fullfölja kundavtal mellan den registeransvarige och den registrerade. Uppgifterna i registret används för hantering av prenumerationer, anmälningar, kontaktförfrågningar, kundärenden, marknadsföring och andra åtgärder som anknyter till kundrelationen.

Om den registrerade inte lämnar nödvändiga uppgifter som krävs för hantering av prenumerationer, kan den registeransvarige inte ta emot den registrerades prenumerationer eller förbinda sig att fullfölja prenumerationsavtalet mellan den registeransvarige/-a och den registrerade.

Personuppgifternas bevaringstid

Personuppgifterna bevaras så länge som det är nödvändigt för att hantera den registrerades kundrelation. Uppgifterna raderas när den lagstadgade bevaringstiden löper ut.

Registrets persongrupper och datainnehåll

Persongrupperna vars uppgifter kan behandlas utgörs av den registeransvariges kunder.

I registret samlas grundläggande uppgifter om de registrerade, till exempel:
– namn
– adress
– telefon
– e-post

– IP-adress

Regelbundna informationskällor

Uppgifter lämnade av kunden.

Regelbunden överlåtelse av uppgifter och informationsöverföring utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

För att hantera kundens prenumerationer kan uppgifter från registret överlämnas till förlag. Beroende på förlagets säte kan uppgifter även överlämnas utanför EU eller EES i enlighet med de krav som ställs i dataskyddslagstiftningen.

Principer för skydd av uppgifterna

Uppgifterna i LM Prenax Oy:s kundregister finns sparade i den registeransvariges system, som har skyddats med hjälp av operativsystemets säkerhetsprogram. Åtkomst till systemet förutsätter användarnamn och lösenord. Systemet är dessutom skyddat med brandvägg och andra tekniska åtgärder. Åtkomst och behörighet till uppgifterna i systemet innehas endast av vissa på förhand utsedda anställda hos den registeransvarige. Registrets uppgifter finns i ett låst och bevakat utrymme.

Profilering

Registrets uppgifter används inte för profilering.

Den registrerades förbudsrätt

Den registrerade har rätt att förbjuda den registeransvarige att behandla uppgifter som gäller honom/henne själv för direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring samt för marknads- och opinionsundersökningar liksom även för personmatriklar och släktforskning. Förbudet ska meddelas skriftligen till den registeransvarige.

Den registrerades rätt till insyn

Den registrerade har rätt att kontrollera uppgifter om sig själv och erhålla en kopia av uppgifterna. En begäran om insyn ska lämnas skriftligen till den registeransvarige.

Rättelse av en uppgift

Den registeransvarige ska på eget initiativ eller på yrkande av den registrerade rätta, radera eller komplettera en personuppgift som ingår i registret och som med hänsyn till ändamålet med behandlingen är oriktig, onödig, bristfällig eller föråldrad. Den registrerade ska kontakta den registeransvariges ansvarsperson för registret.

DATASKYDDSBESKRIVNING – LibNet användare

Registeransvarig

LibNet.fi

LM Prenax Oy
Industrigatan 21
00510 Helsingfors
Tel. +358 (0)9 5424 6600
Fax +358 (0)9 753 3468
E-post: privacy@lminfo.com
FO-nummer: 3145274-7

Ansvarsperson för registret och/eller kontaktperson

LibNet.fi

LM Prenax Oy
Industrigatan 21
00510 Helsingfors
Tel. +358 (0)9 5424 6600

Fax +358 (0)9 753 3468
E-post: privacy@lminfo.com
FO-nummer: 3145274-7

Registrets namn

Användarregister för webbplatsen Libnet.fi som upprätthålls av LM Prenax Oy.

Syfte med behandlingen av personuppgifter och rättslig grund

Personuppgifter som sparats i användarregistret för LibNet.fi används för hantering av kundprenumerationer och för att kontakta användarna.

Dessutom måste användare av LibNet.fi vid prenumerationer fylla i data som innehåller personuppgifter, som sedan sparas i LM Prenax Oy:s kundregister (se dataskyddsbeskrivningen för LM Prenax Oy:s kundregister).

Personuppgifternas bevaringstid

Personuppgifterna bevaras så länge som det är nödvändigt för att hantera den registrerades kundrelation. Uppgifterna raderas när den lagstadgade bevaringstiden löper ut.

Registrets persongrupper och datainnehåll

I registret samlas grundläggande uppgifter om de registrerade, till exempel:

– e-post

– förnamn

– efternamn

– yrke

– telefon

– fax

– adress

– våning

– rum

Regelbundna informationskällor

Uppgifter lämnade av användaren.

Regelbunden överlåtelse av uppgifter och informationsöverföring utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Uppgifterna i användarregistret för LibNet.fi överlämnas inte regelbundet till tredje parter eller utanför EU eller EES.

För att hantera prenumerationer kan uppgifter från registret överlämnas till förlag. Beroende på förlagets säte kan uppgifter även överlämnas utanför EU eller EES i enlighet med de krav som ställs i dataskyddslagstiftningen (se dataskyddsbeskrivningen för LM Tietopalvelut Oy:s kundregister).

Principer för skydd av uppgifterna

Uppgifterna i användarregistret för LibNet.fi finns sparade i den registeransvariges system, som har skyddats med hjälp av operativsystemets säkerhetsprogram. Åtkomst till systemet förutsätter användarnamn och lösenord. Systemet är dessutom skyddat med brandvägg och andra tekniska åtgärder. Åtkomst och behörighet till uppgifterna i systemet innehas endast av vissa på förhand utsedda anställda hos den registeransvarige. Registrets uppgifter förvaras i ett låst och bevakat utrymme.

Profilering

Registrets uppgifter används inte för profilering.

Den registrerades förbudsrätt

Den registrerade har rätt att förbjuda den registeransvarige att behandla uppgifter som gäller honom själv för direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring samt för marknads- och opinionsundersökningar liksom även för personmatriklar och släktforskning. Förbudet ska meddelas skriftligen till den registeransvarige.

Den registrerades rätt till insyn

Den registrerade har rätt att kontrollera uppgifter om sig själv och erhålla en kopia av uppgifterna. En begäran om insyn ska lämnas skriftligen till den registeransvarige.

Rättelse av en uppgift

Den registeransvarige ska på eget initiativ eller på yrkande av den registrerade rätta, radera eller komplettera en personuppgift som ingår i registret och som med hänsyn till ändamålet med behandlingen är oriktig, onödig, bristfällig eller föråldrad. Den registrerade ska kontakta den registeransvariges ansvarsperson för registret.

Integritetspolicy och användarmedgivande ‒ HR

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera dig, eller någon annan person till vilken informationen kan vara relaterad, som namn, adress, e-postadress, telefonnummer, utbildningsbakgrund eller liknande uppgifter. Det är viktigt att du läser igenom integritetspolicyn och användarmedgivandet noggrant innan du skickar in ditt CV.

Användning av personuppgifter

Dina personuppgifter kan användas i anställningssyfte och för att utvärdera din kompetens för lediga platser som är tillgängliga hos LM Information Delivery eller för ett specifikt anställningserbjudande som du har valt. LM strävar efter att upprätthålla hög standard när det gäller insamling, behandling, användning och överföring av de personuppgifter som samlas in i detta sammanhang.

Typ av information som samlas in

LM kan begära att du tillhandahåller vissa personuppgifter när du lämnar in ditt CV. Beroende på typen av personuppgiftersom du väljer att uppge kan LM samla in följande personuppgifter: ditt namn, din adress, din e-postadress och annan kontaktinformation, din utbildningsbakgrund, din arbetslivserfarenhet, dina expertområden, typen av arbete du föredrar och alla annan information som du väljer att överföra när du lämnar in ditt CV. Denna information kommer att användas för att bekräfta din identitet under denna process och för att utvärdera din lämplighet för en befattning hos LM.

LM begär inte information angående etniskt ursprung, hudfärg, religion, kön, sexuell läggning, ålder, könsidentitet eller könsuttryck, nationell tillhörighet, medborgarskap, civilstånd, funktionshinder eller veteranstatus, politiska åsikter eller partitillhörighet, medlemskap i handelsorganisationer eller fackföreningar under proceduren för inlämnande av CV. Därför behöver du inte uppge sådan information när du lämnar in ditt CV.

Behandling av information

Personuppgifter som samlas in under rekryteringsprocessen kommer att lagras och användas i syfte att utvärdera din ansökan. Om du anställs kommer LM att genomföra ytterligare behandling av dina personuppgifter under HR-administrationen. Behandling av dina personuppgifter omfattar användning, registrering, lagring, överföring, delning och radering av personuppgifter efter behov under rådande omständigheter eller i enlighet med vad som annars krävs av gällande lagstiftning. LM kan begära att du tillhandahåller originaldokument som innehåller personuppgifter som bekräftar din lämplighet för anställning och din identitet och denna information kan behandlas på samma sätt.

Lagring av information

LM kommer att behålla personuppgifterna i sitt rekryteringssystem under den tidsperiod som LM bedömer som lämplig baserat på allmänt förekommande lokal HR-praxis och tillämplig lagstiftning. Om LM anställer dig kommer dina personuppgifteratt ingå i din anställningsdossier.

Din ansökan är giltig under en period på 6 till 12 månader, baserat på ditt val. Din ansökan kommer inte att vara tillgänglig för lediga platser efter denna period.

Överföring av information

För att utvärdera din ansökan på lämpligt sätt, kan LM göra din information tillgänglig för LM-personal i syfte att utvärdera din lämplighet för anställning och, om du blir anställd, för HR-administration. Detta kan omfatta överföring av dina personuppgifter inrikes eller utanför ditt land. Det kan även vara nödvändigt att vidarebefordra dina personuppgifter till leverantörer, entreprenörer och serviceagenter som förser LM med tjänster. LM kan exempelvis, i enlighet med vissa lagstadgade krav, använda externa tjänsteleverantörer för att samla in, behandla och validera dina personuppgifter. LM kräver att sådana tjänsteleverantörer efterlever LM:s integritetspolicyer och lokala lagstadgade krav vid tillhandahållandet av sådana tjänster. Dessa överföringar kan ske via internet, post, fax eller någon annan metod som LM bedömer som lämplig och uppfyller kraven för rådande lagstiftning.

Dessutom kan personuppgifter som uppges frivilligt via LM:s rekryteringssystem lagras och vara åtkomlig på servrar eller filer som är tillgängliga i Finland. Genom att skicka denna information samtycker du till att denna process kommer att vara underställd finsk lagstiftning.

Granskning och ändringar av personuppgifter

Personuppgifter kan inte ändras i rekryteringssystemet efter att de har skickats in, eftersom systemet inte inkluderar registrering. Om du behöver granska eller ändra dina personuppgifter efter att ha skickat in dem, var vänlig kontakta hr@lminfo.com

Genom att skicka in ditt CV godkänner du denna integritetspolicy

Webbplatsens sekretesspolicy

Genom att använda LM Prenax webbplats samtycker du till insamling och användning av din personliga information i enlighet med denna policy. Även om policyn har utvecklats för att ta hänsyn till förändringar i internettekniken kan den komma att ändras och sådana förändringar kommer endast att meddelas via denna hemsida.

Behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med regelverket i Personuppgiftslagen (PuL). Förfrågningar från enskilda personer om tillgång till den personliga information som innehas av LM Prenax bör göras via e‑post: privacy@lminfo.com

Vilken information samlas in?
När du använder webbplatsen hos LM Prenax är du för närvarande inte skyldig att registrera eller lämna någon personlig information om dig själv. All personlig information som samlas in från vår hemsidas besökare sker på helt frivillig basis.

Vid vissa tillfällen vi kan be dig att lämna viss begränsad personlig information för att delta i tjänster, som till exempel vid registrering för en LibNet-utbildning. Denna information kan omfatta ditt namn, titel, institutionstillhörighet, adress, telefonnummer och e‑postadress. Denna information kan lagras elektroniskt eller manuellt av LM Prenax.

Användning av cookies
Cookies är små textfiler som placeras i din dator av den webbplats du besöker. De används allmänt för att få webbsidor att fungera, eller fungera mer effektivt, samt för att tillhandahålla information till webbplatsens ägare.

LM Prenax webbplats använder Google Analytics för att följa upp hur vår webbplats används. Cookies från Google Analytics lagrar information i anonym form, till exempel om hur användarna kommit dit (via sökmotor, direktlänk, etc.), vilka sidor som besökts och hur lång tid användaren spenderar på varje sida. Vi använder denna information till hjälp i vårt arbete med att förbättra vår hemsida och för att kontrollera utvecklingsarbetets framgångar. För mer information om dessa cookies, besök Googles sekretesspolicyhemsida.

För att välja bort att spåras av Google Analytics på alla webbplatser, besök: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Eller använd dig av följande länkar för att lära dig hur du ändrar dina webbläsarinställningar så att cookies inte lagrar dessa uppgifter:

Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari

På http://www.allaboutcookies.org finns även råd om hur du gör detta och där finns mer information om cookies och hur du hanterar dessa.

Vi räknar också antalet besökare på vår hemsida via en cookie från Monet CMS. Slutligen använder vi en cookie i textstorlek för att förbättra ditt besök på vår webbplats.

Vad gör vi med denna information?
All personlig information som du lämnar till oss kommer endast att användas för det ändamål som anges vid det tillfälle då vi begär denna information. Vi kommer inte att byta, sälja eller licensiera din personliga information till andra. Vi lämnar inte ut din personliga information till direktmarknadsföringsföretag eller andra liknande organisationer.

Personlig information som du lämnar och all annan information som rör dig kommer att behållas av LM Prenax och kan användas för våra egna marknadsföringssyften, eller ibland delas med andra organisationer för att förebygga bedrägerier. Med hjälp av loggningsdata analyserar vi demografisk och annan statistisk information om användarnas beteende för att kunna analysera vår webbplats popularitet och effektivitet. Vid utförandet sådan analys och i samband med vår all verksamhet kommer vi endast lämna ut sådan information i samlad form, där enskilda användare inte kan identifieras.

Empty section. Edit page to add content here.

I egenskap av vår kund, kommer vi alltid att hålla dig fullständigt informerad om frågor som är relaterade till ditt konto. Du kommer därför att fortsätta få e-postmeddelanden angående funktioner, driftsavbrott, förnyelser och annan relevant information i enlighet med riktlinjerna för den allmänna dataskyddsförordningen.

Vi vill fortsätta att hålla dig uppdaterad angående alla våra nyheter, produkter, specialerbjudanden, utbildningar, evenemang och webbseminarier via våra nyhetsbrev och andra marknadsföringsmeddelanden. För att se till att du inte missar detta måste du anmäla dig. Du kan göra detta genom att uppdatera dina preferenser via länken nedan.

UPPDATERA DINA PREFERENSER